Politokrasie: ’n Peiling van die dwanglogika van die territoriale staat en gedagtes vir ’n antwoord daarop
deur Koos Malan
2011
ISBN: 978-0-9869857-3-7
Bladsye: 358
Print weergawe: Beskikbaar
Elektroniese weergawe: Gratis PDF beskikbaar

Laai die boek af


Meer oor die publikasie

‘n Meesterlike opsomming van die geskiedenis van die Westerse staatsfilosofie, staatkunde en staatsreg lei ‘n diepgaande en ongemaklike ontleding van die moderne territoriale staat in. Is ‘demokrasie’ in ‘n heterogene gemeenskap met ‘n getalsterke meerderheid nie noodwendig gelykstaande aan die verdrukking van minderhede nie? Kan menseregte en die howe minderhede se eiesoortigheid doeltreffend beskerm? Prof Malan bied sy gedeeltelike oplossing van ‘tuistelike gemeenskappe’ – vrywillige groeperinge van eendersgesindes wat op verskillende grondslae gevorm kan word – geensins voorskriftelik aan nie, maar as ‘n prikkelende stuiwer in die armbeurs wat op sowel akademiese vlak asook in die politieke praktyk tot ernstige besinning en debat aanleiding sal gee.
– Eberhard Bertelsmann, Hooggeregshof, Pretoria

Wordt de klassieke trias “monarchie, aristocratie, democratie” binnenkort aangevuld met een vierde type, namelijk de politocratie ? Of vervangen we laatstgenoemde maar beter door deze verder geëvolueerde vorm, waarin de diversiteit van onze samenleving een meer correcte representatie vindt ? Koos Malan slaagt erin ons aan het denken te zetten over de weg die de moderne staat gevolgd heeft, en doet dit aan de hand van de meest gezaghebbende auteurs uit verleden en heden. Bovenal is het echter zijn eigen analyse die de lezer voortstuwt, niet alleen in de richting van nieuwe namen, maar vooral in de richting van verbeterde realiteiten.
–Frank Judo, advokaat, Brussel

Die skrywer toon aan dat die moderne territoriale staat in werklikheid nie die nodige erkenning aan verskillende taal-, kultuur- en godsdiensentiteite binne die staat verleen nie. Hy bied deurdagte, praktiese en prikkelende voorstelle vir die moontlike oplossing van probleme juis ondervind in state waarin sterk minderheids- en kulturele groepe hulself voordoen. Sy beskrywing van politokrasie wat op daadwerklike demokrasie neerkom, verdien daadwerklike en diepsinnige oorweging.
–George Barrie, Universiteit van Johannesburg

Meer oor die outeur:

Koos Malan Professor of Public Law, University of Pretoria and Advocate of the High Court of South Africa


Inhoudsopgawe

 • VOORWOORD
 • DANKBETUIGING
 1. STAATLIKHEID
 2. REPUBLICA CHRISTIANA - DIE VOORGANGER VAN STAATLIKHEID
  1 Godsdienstige identiteit
  2 Middeleeuse konstitusionalisme
 3. VERVAL EN WEGBEREIDING: DIE VERVAL VAN DIE REPUBLICA CHRISTIANA EN DIE NADERENDE KOMS VAN STAATLIKHEID
  1 Sekularisasie, Renaissance en Humanisme
  2 Politieke en regsdenke
  3 Staatsvorming
  4 Reformasie
  5 Impasse
 4. DIE GRONDLEGGING EN DIE GRONDLEGGERS VAN STAATLIKHEID
  1 Die Politiques, Michel de l’Hôpital en Jean Bodin
  2 Thomas Hobbes en die geboorte van Leviatan, die sterflike god
  3 John Locke, die konstitusionele voortsetting van Thomas Hobbes
  4 Interstaatlikheid en Hugo de Groot
 5. DIE STAATLIKE PARADIGMA
  1 Die hoofbakens van die staatlike paradigma
  2 Die dinamika van paradigmas
 6. STAATLIKE IDENTITEIT: DIE STERFLIKE GOD KRY ’N GEMEENTE VAN AANBIDDERS – DIE NASIE
  1 Staatsbou gedrapeer as nasiebou - Hobbes, Rousseau en daarna
  2 Die dwanglogika van nasiebou
  3 Sagter vorme van nasiebou
  4 Staatsbou-regsdenke
  4.1 John Rawls
  4.2 Nasiebouregspraak, Ronald Dworkin en regsbeginsels
 7. STAATLIKE DEMOKRASIE
  1 Staatlike demokrasie - demokrasie mak gemaak deur die staatlike paradigma
  2 Demokrasie as legitimiteitsfiksie
  3 Prekariokrasie en gelykheid
  4 Massokrasie, die demokrasie van die territoriale staat
 8. MENSEREGTE – DIE SORGSAME STAAT
  1 Simbiose
  2 Op die spoor van die ontwikkeling van menseregte
  3 Die staatlik-paradigmatiese politiek van menseregte
  3.1 Die besondere posisie van sosiale en ekonomiese regte
  3.2 Horisontaliteit en die ideologiese ommekeer van menseregte
  3.3 Die disharmonie en agterdog van menseregte
  3.4 Die staatlike orde en die prominensie van die juristeklas
  3.5 Menseregte, bron van ʼn die ideologie van afhanklikheid
 9. GREPE UIT DIE REG KRAGTENS DIE STAATLIKE PARADIGMA
  1 Inleiding
  2 Die onskendbaarheid van die staat: Hoogverraad
  3 Die onskendbaarheid van die staat: (Territoriaal-) staatlike selfbeskikking
  3.1 Geskiedenis
  3.2 Ontleding
  3.3 Staatlike versus nasionale selfbeskikking: die domestiserende konsep van selfbeskikking
 10. POLITOKRASIE
  1 Inleiding
  2 Politokrasie
  2.1 Basiese grondslag
  2.2 Uiteensetting
  2.2.1 Die sentrale belang van gemeenskappe
  2.2.2 Meervoudige openbare identiteite en regeringsfere
  2.2.3 Subsidiariteit en Korreksie
  3 Res publica / Gemenebes
  3.1 Eienskappe van ʼn res publica
  3.2 Die res van die res publicae
  4 Burgers - politai
  4.1 Burgers teenoor individue; res publicae teenoor die private domein
  4.2 Burgerskap
  4.3 Burgerskaplike gelykheid
  4.4 Omvang
 • BIBLIOGRAFIE
 • GERAPPORTEERDE REGSPRAAK
 • INTERNASIONALE EN REGIONALE
 • REGSINSTRUMENTE
 • INDEKS

Laai die boek af

ORCID

ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you from every other researcher and, through integration in key research workflows such as manuscript and grant submission, supports automated linkages between you and your professional activities ensuring that your work is recognised. If you do not have such an ID, please register at the website https://orcid.org/register.